” เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก

มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

ประวัติและอาณาเขตของจังหวัดอุทัยธานี

“เมืองอุทัยธานี มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า

ตำนานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น “ ท้าวมหาพรหม” ได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า คือ อำเภอหนองฉางในปัจจุบันนี้ แล้วพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านคนมอญ และ คนกะเหรี่ยง จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” เรียกชื่อตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ซึ่งพากันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น มีพืชพันธุ์ และอาหาร ที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ำ เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในที่สุด “พะตะเบิด” ได้เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดที่เก็บกักน้ำไว้ใกล้เมือง และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอู่ไทย ต่อมาได้เรียกกันเป็น “”เมืองอุไทย”” คาดว่าเพี้ยนไปตามสำเนียง ชาวพื้นเมืองเดิม ได้มีฐานะเป็นหัวเมืองด่านชั้นนอกมีพระพลสงครามเป็นนายด่านแม่กลอง และพระอินทรเดช เป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบัน แม่กลอง คือ อำเภออุ้มผาง และหนองหลวง คือ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพม่าที่จะยกทัพมาตามเส้นทางชายแดนด่านแม่ละเมา ต่อมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 – 2163) ได้โปรดให้บัญญัติอำนาจการใช้ตราประจำตำแหน่ง มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า “เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย” เมืองอุไทยธานี เป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ ดังนั้นชาวเมืองอุไทยธานี จึงต้อง ขนข้าวบรรทุกเกวียนมาลงที่แม่น้ำ จึงทำให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ำจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกว่าหมู่บ้าน “สะแกกรัง” เนื่องจากเป็นพื้นที่มีป่าสะแกขึ้นเต็มริมน้ำ และมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน บ้านสะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพี้ยนเป็น “ซิเกี๋ยกั้ง” เป็นตลาดซื้อข้าวที่มีพ่อค้าคนจีนนิยมไปตั้งบ้านเรือนและยุ้งฉาง ต่อมาในระยะหลังได้มีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เพราะความสะดวกในการ กะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวง ซึ่งเป็นจำพวก มูลค้างคาว ไม้ซุง กระวาน และช้างป่า อีกทั้งยังมีช่องทาง ในการค้าข้าวอีกด้วย

พ.ศ. 2376 ข้าราชการชาวกรุงเทพฯผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธานี เจ้าเมือง อุไทยธานีในสมัยนั้น ได้เห็นว่าบ้านสะแกกรังเป็นตลาดใหญ่ มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่น อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต่อค้าขายข้าว และไม้ซุง กับพ่อค้าที่นั่นมานานแล้ว จึงคิดตั้งบ้านเรือนเพื่อค้าขาย ประจวบกับเวลานั้น เจ้าเมืองไชยนาทเป็นเพื่อนกัน จึงขอตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้ำสะแกกรัง เนื่องจากผู้คนมาติดต่อราชการและมาค้าขายกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าเมืองไม่กล้าขึ้นไปเมืองอุไทยธานีเก่า อ้างว่ากลัวไข้ป่า จึงเป็นเหตุให้พากันอพยพมาอยู่กันมากขึ้น

พ.ศ. 2391 ได้มีการแบ่งเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี และเมืองไชยนาทโดยตัดเขตบ้านสะแกกรังทางฝั่งคลอง
ฟากใต้ ตั้งแต่ท้ายบ้านสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเก่า โอนที่นั่นจากเมืองไชยนาท เป็นของเมือง อุไทยธานี ดังนั้นเมือง
อุไทยธานี จึงตั้งอยู่ที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย์ ข้างใต้บ้านลงมา สักคุ้งน้ำหนึ่งก็เป็นแดนเมืองไชยนาท

พ.ศ. 2441 เมืองอุไทยธานี ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนเป็นขึ้นกับมณฑลอยุธยา สุดท้ายมีการประกาศเลิกมณฑลปี พ.ศ. 2476 และกำหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาค”

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวัดสิงห์และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • การปกครอง

จังหวัดอุทัยธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอบ้านไร่ อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอห้วย

ดาวน์โหลดโมบายแอพ Go! อุทัยธานี

เพิ่มเพื่อน

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

Filter
Reset
เพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปในระบบ
เพิ่มข้อมูลท่องเที่ยวในระบบภูมิสารสนเทศของจังหวัดอุทัยธานี
เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์

เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด

หมวดหมู่สถานที่น่าสนใจในจังหวัดอุทัยธานี

Atm
Bank
Train station
Local government office
Fire station
Spa
Bar
Taxi stand
Night club
Travel agency
Parking
Pharmacy
University
Bus station
Cafe
Police
Gas station
Hospital
Lodging
Museum
Park
Library
Stadium
School
Doctor
Department store
Restaurant
Shopping mall

ทริปท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

เที่ยวอุทัย 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


06.00-09.00 .

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดอุทัยธานี

09.00-10.00 .

เดินทางถึงวัดสังกัสรัตนคีรี เขาสะแกกรัง

สักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี ณ วัดสังกัสรัตนคีรี

เดินขึ้นบันได 449 ขั้น หรือเดินทางโดยรถยนต์ สู่ยอดเขาสะแกกรัง พร้อมชมทัศนียภาพ อันสวยงาม

ถึงยอดเขาสะแกกรัง กราบนมัสการและร่วมปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระราชบิดาแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล เคาะระฆังโบราณอายุกว่าร้อยปี ชมต้นไม้ มหามงคล ร่มโพธิ์ ร่มไทร

หมุดแผนที่โลก ชมทัศนียภาพเมืองอุทัยธานีจากมุมสูงแบบ สุดสายตาพานอราม่า

10.00-12.00 .

ออกเดินทางจากวัดสังกัสรัตนคีรีถึงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ชมความงดงาม วิจิตรอลังการ ของวิหารแก้วหรือศาลาร้อยเมตร สวรรค์จำลองตามนิมิตของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ กราบสักการะ สมเด็จองค์พระปฐม (พระพุทธสิกขีที่ 5) สักการะหลวงพ่อโต (หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา)

ชมปราสาททองกาญจนาภิเษก (ปราสาททองคำ) โลหะปราสาท ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ชมและให้อาหารปลา ณ วังมัจฉาแพปลาที่ปลานานาพันธุ์ ของวัดท่าซุง

13.00-14.00 .

สักการะหลวงพ่อเงินวัดอุโปสถาราม ชมความงามจิตรกรรมฝาผนัง ภายในโบสถ์และวิหาร ความงดงามมณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตกริมแม่น้ำสะแกกรัง

14.00-16.00 .

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพ ชุมชนคนบนน้ำแหล่งสุดท้ายของเมืองไทย และความงดงามของธรรมชาติตลอดลำน้ำสะแกกรัง

16.00 .

ขึ้นจากท่าเรือเดินทางถึงตรอกโรงยา เดินทอดน่องแบบชิวชิว สัมผัสถนนคนเดินที่มุ่งมั่นสืบทอดอัตลักษณ์ให้ยืนนาน ชมวิถีชีวิต พื้นบ้านแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง ชมของดี ชิมของอร่อย ช็อปของฝาก ติดไม้ติดมือ (จัดทุกบ่ายวันเสาร์เวลา 15.00-20.00 .)

วันที่ 2


06.00-07.00 .

ตื่นเช้าสัมผัสบรรยากาศแบบสบายๆ ณ ตลาดเช้าเมืองอุทัยธานี

07.00-09.00 .

ออกเดินทางไปหุบป่าตาด Unseen Thailand ของจังหวัดอุทัยธานี

ชมบรรยากาศภายในหุบเขาเหมือนเดินทางย้อนเวลาสู่ยุค ดึกดำบรรพ์ มีสัตว์ป่า เช่น เลียงผา ค่างแว่น ลิงแสม อีเห็น ไก่ฟ้า เต่าบก และกิ้งกือมังกรสีชมพู เป็นต้น

10.00-13.00 .

เดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กิจกรรมเดินป่าตามรอยเส้นทางของเสือ

แวะพักผ่อนเล่นน้ำที่น้ำตกไซเบอร์

14.00-16.00 .

ชมธรรมชาติดอกไม้เมืองหนาว และสัมผัสอากาศเย็นที่ บ้านแก่นมะกรูดหรือศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงอยู่กลางหุบเขา ด้วยความที่ที่อยู่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 700-1,400 เมตร ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็น เกือบตลอดปี (เดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์)

17.00 .

ถึงธรรมสถานถ้ำเขาวงชมสถาปัตยกรรมเรือนไทย 4 ชั้น สร้างอยู่ริมเชิงผาในหุบเขาล้อมรอบ

วัดผาทั่ง อ.บ้านไร่ สักการะ หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง

เยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าบ้านผาทั่ง ชมและเลือกซื้อผ้าทอจากฝีมือ ลาวครั่ง ลาวเวียง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจาก UNESCO

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี

สินค้าอัตลักษณ์ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์