บึงพระชนก (สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) อยู่ในตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี มีพื้นที่ประมาณ 367 ไร่ โดยจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ) ได้บูรณาการพัฒนาให้ร่มรื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่สันทนาการ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิดที่อพยพจากถิ่นอื่นมากกว่า 36 ชนิด อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงเกษตร เช่น วัดอุโปสถาราม วัดท่าซุง หมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นต้น

ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น