จัดขึ้นตรงกับวันจักรี วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะ เทิดทูนบูรพมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นพิธีศิริมงคลและเป็นความภาคภูมิใจของคนอุทัยธานีทุกคน

ใส่ความเห็น