วัดทุ่งแก้ว

ตั้งอยู่บนถนนสุนทรสถิต หลังสวนสุขภาพ ตรงวงเวียนหอนาฬิกา สร้างสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณวัดมีพระปรางค์ 5 ยอดฐานกว้าง 8 เมตรสูง 16 เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2452 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแย้มผู้สร้างวัดนี้นอกจากนี้มีสระน้ำก่ออิฐเป็นสระน้ำมนต์ขนาดใหญ่กลางสระมีแผ่นศิลาอักขระยันต์ของหลวงพ่อแย้มฝังเอาไว้น้ำในสระเคยใช้เป็นน้ำสูงพุทธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น