วัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ์)

ตั้งอยู่ตำบลเทโพในเขตเทศบาลเมืองตรงข้ามตลาดสดเทศบาลในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมแสดงพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานในวิหารแสดงภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขารด้านบนฝาผนังเป็นสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังฝั่งนอกด้านหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นภาพสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในวัดจะมีสิ่งของที่สำคัญเช่นเสมาหินสีแดงด้านหน้าโบสถ์ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกระหนกเผาลายดอกไม้ปาดฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ และผงยอดเสาเป็นต้นสถานที่น่าสนใจอื่นๆบริเวณวัดได้แก่ มณฑปแปดเหลี่ยมลักษณะผสมแบบตะวันตกมีลายปูนปั้นลายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่างและพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่นอกอาคารเจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์หอประชุมอุทัยพุทธสถานเป็นศาลาทรงไทยใช้เป็นหอสวดมนต์หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้นแพโบสถ์น้ำตั้งอยู่หน้าวัดสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือในพุทธศักราช 2449 เดิมเป็นแพแบบ 2 หลังมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันนี้ป้ายวงกลมจารึกภาษาบาลี “สุ อาคต เต มหาราช”ที่แปลว่ามหาราชเสด็จมา ต่อมาในปีพุทธศักราช 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่เป็นหลังเดียวยกพื้นสองชั้นหลังคาทรงปั้นหยาและย้ายป้ายวงกลมเอาไว้หน้าจั่วตรงกลางแพโบสถ์น้ำหลังนี้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเช่นงานแต่งงานบวชนาคงานศพและงานบุญต่างๆ

ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น