สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 141 4412
โทรศัพท์มือถือ : 08 1925 0844
E-mail : thainsdi@gistda.or.th

ระบบนำทาง

 

สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 05 657 1390
โทรศัพท์มือถือ : 08 9153 9935
E-mail : Lui_gi@hotmail.com

ระบบนำทาง