เพิ่มสถานที่ใหม่

เพิ่มข้อมูลท่องเที่ยวในระบบภูมิสารสนเทศของจังหวัดอุทัยธานี
เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์

เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด