งานประเพณีตำขนมจีนโบราณ

ณ วัดทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ของทุกป

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาด

จัดขึ้นตรงกับวันจักรี วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็

บึงพระชนก

บึงพระชนก (สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) อยู่ในตำบลเกาะเทโพ อำ

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านอีมาด-อีทราย

               เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาประเพณ

วัดผาทั่ง

               วัดเก่าที่มี “หลวงพ่อโต” พระ

พิพิธภัณฑ์ฮกแซตึ้ง

ตั้งอยู่บนถนนศรีอุทัย เดิมเป็นสำนักกินเจชื่อ ฮกฮันตั๋ว

เขาสะแกกรัง

               เป็นทิวเขาขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกข